ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចលើកពេលរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៧ ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅឆ្នាំ២០២១ លើកទៅឆ្នាំ២០២២ វិញ។រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានបញ្ជាក់ឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេ នៅឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនោះ ៕
ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ៖

មតិរបស់អ្នក