ឆ្លងកាត់ស្ពានយោល ស្រែហ៊ុយ ពីស្រែហ៊ុយ ទៅឃុំស្រែសង្គម និងពីឃុំស្រែសង្គម មកឃុំ ស្រែហ៊ុយ សូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវ ទៅតាមផ្លូវភូមិថ្មីស្រែហ៊ុយវិញ។
»ដោយមូលហេតុ ទឹកអូរច្បារឡើងជិតដល់ស្ពានយោល ដែលមិនអាចធ្វើការឆ្លងកាត់បាន។
នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ ស្រែហ៊ុយ
ថ្ងៃទី១២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៣ និង ៣០ នាទី រសៀល។
សូមអរគុណ

មតិរបស់អ្នក